top of page

Aansporing 8, onderdeel 3
Oproep voor deelname aan een Bloembardement

Overwegende,
1. dat elke stad en elk dorp non-descripte, onbestemde en onooglijke plekken heeft
2. dat Venray daar geen uitzondering op is
3. dat de insectenstand achteruitgaat en biodiversiteit een groot goed is
4. dat kleine ingrepen grote veranderingen teweeg kunnen brengen
5. dat ook u met een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid iets kunt betekenen
6. dat zaadbommen volkomen legaal zijn

Constaterende,
1. dat Venray insecten, en in het bijzonder bijen en vlinders, niet genoeg te bieden heeft
2. dat Venray minder bloeit dan het zou kunnen bloeien
3. dat Venray veel kleurloze plekjes kent
4. dat de insectenstand en biodiversiteit gedijen bij bloemrijke plekjes
5. dat Venray een nijpend tekort heeft aan gematigde vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid
6. dat zaadbommen eenvoudig te fabriceren en te lanceren zijn

Word u opgeroepen
1. om nu eens buiten de lijntjes te kleuren
2. om nu eens alle perken te buiten te gaan
3. om onderstaande benodigdheden voor het fabriceren van zaadbommen in huis te halen
4. om volgens onderstaande instructie een of meerdere zaadbommen te produceren
5. om een bloembardement uit te voeren op een plek waarvan u vindt dat die daarbij gebaat is
6. om verwijten van burgerlijke ongehoorzaamheid voor lief te nemen
7. om voldaan te zijn over de tot stand gebrachte verandering
8. om anderen op te roepen uw voorbeeld te volgen

Benodigdheden voor 10 zaadbommen

  • 4 eetlepels klei (bentoniet voor snel uitgooien, rode klei bij bewaren)

  • 5 eetlepels compost (of potgrond)

  • inheemse wilde bloemenzaadjes (grote zaadjes: twee theelepels / kleine zaadjes: halve theelepel)

  • eventueel 2 theelepels chilipoeder 

  • een kom

  • een lepel om mee te roeren

  • maximaal 50 ml water

  • een lege eierdoos
     

Instructie zaadbommen maken en werpen
1. roer alle droge ingrediënten door elkaar in de kom
2. voeg druppelsgewijs water toe
3. roer totdat het mengsel aan elkaar blijft plakken; maak het niet te nat
4. maak van het mengsel balletjes van ongeveer 3 cm doorsnede; maak bij kleine zaadjes kleinere bommetjes
5. plat de zaadbommen eventueel nog een klein beetje af tot een vliegende schotel
6. bewaar de zaadbommen in een eierdoos
7. laat ze minstens 3 dagen in het donker drogen
(Hoe langer de zaadbommen worden bewaard, hoe minder kiemkrachtig ze worden.)
8. ga naar de gekozen plek en drop de zaadbom voor het bloembardement!

(Kies bij voorkeur een plek met redelijk wat zon. Neem water mee om de bommen een frisse start te geven. Als het lange tijd niet regent de bommen zo mogelijk regelmatig wat water geven. Indien niet mogelijk, drop de zaadbom dan bij voorkeur op een regenachtige dag, zodat de zaadjes meteen een flinke plons water over zich heen krijgen.)

Incentive 8, section 3
Call for participation in a bloombardment


Deliberating,

1. that every city and village has non-descript, indefinable and unsightly places
2. that Venray is no exception
3. that insect numbers are declining and biodiversity is a important asset
4. that small interventions can bring about big changes
5. that you too can offer something with a little civil disobedience
6. that seed bombs are perfectly legal

Noting,
1. that Venray does not have enough insects, and especially bees and butterflies
2. that Venray blooms less than it could bloom
3. that Venray has many colourless spots
4. that the insect population and biodiversity thrive in flower-filled spots
5. that Venray has a dire shortage of moderate forms of civil disobedience
6. that seed bombs are easy to manufacture and launch

 

You are called
1. to colour outside the lines
2. to go beyond all limits
3. to get the following seed bomb manufacturing equipment into your home
4. to produce one or more seed bombs according to the instructions below
5. to carry out a bloombardment in a place that you feel would benefit from it
6. to take away allegations of civil disobedience
7. to be satisfied with the change brought about
8. to call on others to follow your example

 

Supplies for 10 seed bombs

• 4 tablespoons clay (bentonite for quick throw out, red clay for storage)

• 5 tablespoons of compost (or potting soil)

native wild flower seeds (large seeds: two teaspoons / small seeds: half teaspoon)

• optional 2 teaspoons of chili powder

• a bowl

• a spoon to stir

• maximum 50 ml of water

• an empty egg carton


Instruction making and throwing seed bombs
1. stir all dry ingredients together in the bowl
2. add water drop by drop
3. stir until the mixture sticks together; don't get it too wet
4. make balls of about 3 cm diameter from the mixture; make smaller bombs with small seeds
5. If necessary, flatten the seed bombs slightly to form a flying saucer
6. keep the seed bombs in an egg carton
7. let them dry in the dark for at least 3 days
(The longer the seed bombs are kept, the less germinative they become.)
8. go to the chosen spot and drop the seed bomb for the bloombardment!

(Preferably choose a spot with a fair amount of sun. Bring water to give the bombs a fresh start. If it doesn't rain for a long time, water the bombs regularly if possible. If not possible, drop the seed bomb on a rainy day, so that the seeds immediately get a big splash of water on them.)

Aansporing 8, onderdeel 3 • Oproep voor deelname aan een Bloembardement, work, collaboration with writer Wim Moorman, Cultura Venray, Venray (NL)

bottom of page